مقاله تثبيت آنزيم پروتاز قليايي توليد شده از باسيلوس ليکني فرميس PTCC1331 روي حامل کلسيم آلژينات و تاثير آن بر فعاليت آنزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تثبيت آنزيم پروتاز قليايي توليد شده از باسيلوس ليکني فرميس PTCC1331 روي حامل کلسيم آلژينات و تاثير آن بر فعاليت آنزيم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس ليکني فورميس
مقاله پروتئاز قليايي
مقاله تثبيت
مقاله کلسيم آلژينات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاريون پور شيما
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزيم پروتئاز قليايي از گونه باسيلوس ليکني فرميس PTCC1331 تحت شرايط بهينه دماي ۳۷ درجه سانتيگراد، دور بهينه ۱۵۰ rpm و pH بهينه برابر ۱۰ توليد شده و براي افزايش مقاومت حرارتي آن در ترکيب شوينده ها، در غلظت هاي مختلف از سديم آلژينات به روش حبس کردن تثبيت و سپس فعاليت آن تعيين شده است. بيشترين فعاليت آنزيمي در محلول۲ w/v  درصد سديم آلژينات برابر با [u/g]carrier 46 به دست آمده است. بررسي تاثير دماهاي مختلف بر فعاليت نسبي آنزيم آزاد و تثبيت شده نشان مي دهد که فعاليت نسبي آنزيم آزاد در دماي بيش از ۴۵ درجه سانتيگراد کاهش يافته است، اما آنزيم تثبيت شده تا دماي ۵۵ درجه سانتيگراد فعاليت خود را حفظ کرده و نسبت به آنزيم آزاد پايدارتر است. همچنين پايداري حرارتي آنزيم تثبيت شده در دماهاي ۴۰ و ۵۰ درجه سانتيگراد بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که آنزيم تثبيت شده در ۴۰ درجه سانتيگراد به مراتب بيش از ۵۰ درجه سانتيگراد از نظر حرارتي پايدار است. تاثيرpH  روي آنزيم آزاد و تثبيت شده در محدودهpH هاي ۷ تا ۱۲ بررسي شد و نشان داده شده است که هر دو در بينpH هاي ۷ و ۸ به مراتب پايداري بيشتري دارد و فعاليت نسبي آنزيم تثبيت شده در اين محدودهpH ، بيشتر از آنزيم آزاد است. نتيجه مي شود که با استفاده از تثبيت آنزيم با روش مناسب، پايداري آنزيم بهتر و استفاده از آن در صنعت، کارآيي بيشتري خواهد داشت.