سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم مشایخی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
مهشید زرکش – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
قاسمعلی محبعلی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست

چکیده:

در تحقیق حاضر سولفورزدایی بیولوژیکی (BDS) توسط باکتری RIPI-22 تثیت شده انجام شده است. با توجه به نتایجی که از تحقیقات قبلی بدست آمده است پایه کلسیم آلژینات برای این منظور مناسب دیده شد. در نتیجه فاکتورهای موثر بر روی این فرایند در نظر گرفته شد و بهینه سازی انها در این پژوهش مورد نظر بود. در نهایت با انجام آزمایشات مشخص شد ، افزایشمیزان سدیم آلژینات در پایه کاهشغلظت کلسیم کلراید برای تثبیت این باکتری مناسبتر است.