سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره معینی – مربی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
محمد حقیقت کیش – استاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

چکیده:

روش متداول جهت تثبیت تغییر شکل مکانیکی ایجاد شده در نخ ها با استفاده از روش تکسچرایزینگ تاب مجازی می باشد. از حلال های شیمیایی نیز می توان جهت تثبیت این تغییر فرم نخ ها استفاده نمود . هدف از ا ین تحقیق استفاده از حلا ل های مناسب جهت تثبیت تغییر فرم ا یجاد شده در نخ نایلون ۶ می باشد. بدین منظور از حلا لهای مختلفی با غلظتهای متفاوت و با پارامترحلالیت نزدیک به پارامتر حلالیت نایلون ۶ استفاده گردید و تاثیر حلا ل های بکار رفته در زمان های مختلف بررسی گردید. از بین حلال های مختلف مصرفی، دو حلال فنل و کلروفنل با غلظت های به ترتیب ۳% و ۱% در زمان ۲ دقیقه و دمایاتاق به دلیل مشابهت نتا یج با نتایج به دست آمده از روش تکسچرایزینگ تاب مجازی انتخاب شدند . خواص مکا نیکی نخ های عمل شده با حلال ها و نخ های تکسچره شده با تاب مجازی اندازه گیری و مقایسه گردیدند. از مقایسه نتایج حاصله از نمونه های عمل شده با حلال و نمونه تکسچره شده به روش تاب مجازی، مشحص گردید که نمونه های مذکور دارای استحکام بیشتری نسبت به نمونه های تکسچره شده به روش تاب مجازی می باشند ولی سختی موج نخ های حاصل از هر دو روش با یکدیگر یکسان می باشد. همچنین نمونه های عمل شده با فنل ۳% دارای دنیر بیشتری نسبت به نمونه عمل شده با کلروفنل ۱% و روش تاب مجازی می باشد. در انتها برای تایید نتایج ، آزمایشات گرماسنجی پویشی تفاضلی ( DSC) و میکروسکوپی الکترونی پویشی صورت گرفت . دمای تبدیل شیشه ای نمونه های عمل شده با حلال بالاتر از دمای تبدیل شیشه ای نمونه های تاب مجازی می باشد ولیکن تصاویر میکروسکوپی الکترونی پویشی به دست آمده از سطوح الیاف هیچ تفاوتی را بین دو نمونه نشان نداد.