سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت
حسین موحدیان عطار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت
ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان، دانشکده بهداشت

چکیده:

رها کردن لجن فاضلاب در محیط به دلیل داشتن مواد فساد پذیر، میکروبهای بیماریزا و تخم انگلها، به اشاعه بیماریهای عفونی و تخریب محیط زیست می انجامد. متخصصین محیط زیست لجن های فاضلاب را در شمار مواد زائد خطرناک طبقه بندی نموده اند و تثبیت آنها را قبل از دفع مورد تاکید قرار داده اند. روشها: تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی در مقیاس عملی است که بصورت طرح نمونه انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق کمپوست کردن هوازی لجن آبگیری شده فاضلاب بود که در فاصله زمانی آذرماه تا اسفند ۱۳۷۹ در محل تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان انجام پذیرفت. برای انجام تحقیق فوق لجن خروجی از واحد آبگیری با خاک اره به نسبتی معین مخلوط گردید. پارامتر درجه حرارت بصورت روزانه و پایش پارامترهایی نظیر درصد رطوبت، مواد آلی، کربن، ازت و pH بصورت هفته ای انجام پذیرفت. همچنین شاخصهای میکروبی نظیر کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی، و سالمونلا در ابتدا و پایان عملیات اندازه گیری شد. از طرفی محصول نهایی از نقطه نظر ارزش کودی و غلظت فلزات سنگین ارزیابی گردید.نتایج: پارامتر درجه حرارت پس از گذشت حدود ۱۰ الی ۱۵ روز در تمامی پایلوتها به بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد رسید و برای حداقل ۱۵ روز در این شرایط باقی ماند. همچنین با افزایش درجه حرارت پارامترهای رطوبت، درصد مواد آلی، کربن، ازت و نسبت C/N سیر نزولی را طی نمودند. بیشترین درصد کاهش موادآلی، رطوبت و شاخص های میکروبی در طی فاز ترموفیلیک مشاهده گردید. مقادیر باکتریهای کلیفرم کل و مدفوعی و نیز سالمونلا در پایان عملیات به حد استاندارد کلاس A سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا(U.S.EPA) رسید.بحث: نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که فرآیند کمپوست هوازی به منظور تثبیت لجن آبگیری شده یک روش قابل اعتماد و از نظر بهره برداری ساده بوده و از قابلیت انعطاف پذیری بالایی نیز برخوردار می باشد. بوی منتشره در حین عملیات بسیار کم و ناچیز بوده و کمپوست نهایی بویی شبیه بوی خاک داشت. از طرفی کاهش درصد مواد آلی به میزان قابل ملاحظه ای تثبیت تکمیلی آنرا مشخص میساخت. کیفیت میکروبی کمپوست تولیدی با توجه به مقررات ارائه شده توسط U.S.EPA در کلاس A مقررات پاتوژن و معیار PFRP این سازمان قرار دارد که کاربرد آنرا برای مصارف مختلف امکان پذیر میسازد.