سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عسگر جانعلی زاده – استادیار دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
ایمان باقرپور – کارشناس ارشد عمران، گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه مازندران

چکیده:

خاکهای ریزدانة رس دار، با ف راوانی گسترده در سطح کشور، مشکلات زیادی در پروژه های عمرانی ایجاد کرده اند. یکی از روشهای اصلاح یا بهبود خواص این خاکها، تثبیت با آهک و سیمان میباشد.تاکنون مطالعات نسبتًا زیادی جهت تثبیت خاکهای مسئله دار با استفاده از آهک و سیمان انجام شده است [ ۱] و اخی رًا نیزدر کشورهای توسعه یافته، ترکیبات شیمیایی جدیدی ابداع و مورد استفاده قرار می گیرد . در این میان، استفاده ازمورد ، McKennon ( میکروسیلیکا و تاثیر آن در بهبود رفتار خاک، بجز مطالعات شیمیایی انجام شده در آمریکا ( ۱۹۹۴بررسی چندانی قرار نگرفته است . طبق گزار شات این محقق، افزودن میکروسیلیس موجب کم کردن تاثیرات مخرب سولفاتها (همچون افزایش حجم و ترک خوردگی) و نیزکاهش کربناسیون در خاک مورد تثبیت با آهک یا سیمان شده و. [ مخلوط را افزایش می دهد [ ۲ pHآنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد ، تاثیر افزودن میکرو سیلیکا بر خواص ژئوتکنیکی مخلوطهای خاک-آهک و نیز خاک -سیمان می باشد، که از طریق آزمایشهای مکانیک خاکی شامل : حدود اتربرگ، مقاومت فشاری محدود نشده و برش مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج حاصله، بیانگر تاثیر فوق العادة میکروسیلیس در افزایش مقاومت فشاری و برشی بوده است که با توجه به درصد پائین مورد استفاده (حدود ۳ درصد وزن خاک خشک )، از لحاظ اقتصادی در پروژه های با اهمیت، مقرون به صرفه م یباشد.