سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید طلعت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
نادر قدیریان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان ابرکوه
خدابخش گودرزوند چگینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان قزوین
دانیال روحی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی و تثبیت صفات مفید در جمعیت های بک کراس پنبه که از سال ۱۳۷۸ طی پروژه بک کراس برخی خصوصیات مفید مورفولوژیکی و فنولوژیکی به آنها منتقل شده بود و تا سال ۱۳۸۱ به صورت جمعیت های F1BC3 حاصل شده بودند . آزمایشی به مدت ۲ سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. در سال اول اجرای طرح جمعیت های مذکور به منظور تثبیت بیشتر صفات وارد پروژه بک کراس گردیده و توده های F1BC4 به دست آمد . تعداد ۲۰ توده بک کراس (F1BC4) به همراه والدین در سال دوم اجرای طرح مورد مقایسه قرار گرفتند و صفات مورفولوژیکی و تکنولوژیکی الیاف تیمارها مورد مقایسه قرار گرفتند . مقایسه میانگین عملکرد کل، زودرسی، وزن قوزه و تعداد قوزه نشان می دهد که رقم مهر و ترکیبات حاصل از تلاقی آن در مقایسه با سایر تیمارها از برتری قابل توجهی برخوردار هستند. بررسی روابط و همبستگی موجود بین صفات نشان از وجود یک ارتباط منطقی بین عملکرد و اجزای آن می باشد. همچنین وجود رابطه نسبتاً خوب بین تعداد گره تا اولین شاخه زایا با تعداد شاخه رویا که به صورت افزایش در تعداد شاخه های زایا نمود پیدا می کند منطقی است . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول عملکرد چین دوم ۵۸/۸ درصد تغییرات را توجیه می کند و در گام دوم تعداد شاخه زایا به همراه عملکرد چین دوم ۶۷ درصد کل تغییرات را توجیه می کند. تجزیه کلاستر، تیمارهای مورد بررسی را در صفات کمی به ۷ گروه و در صفات کیفی به ۴ گروه تقسیم نمود