سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسن حسینی ابری – دانشگاه اصفهان

چکیده:

محرومیت در محافل علمی به توسعه نیافتگی نیز تعبیر می شود و آن را فقدان یاکمبود بعضی از امکانات معیشتی، رفاه جمعی و دسترس می دانند. بانک جهانی نیز محرومیت زدایی را مترادف با توسعه می داند. و نیز آنچه در مقولات مربوط به توسعه مورد موافقت صاحبنظران است در محتوا چیزی جز محرومیت زدایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، فنی و سیاسی مناطق عقب مانده نیست.
بعبارت دیگر آنچه ازمحتوای عبارات مربوط به توسعه حاصل می شود ، هدف از توسعه را برطرف نمودن عدم تعادلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بین جوامع محروم و برخوردار در سطوح ملی ، منطقه ای و محلی می دانند. گروهی نیز محرومیت را کمبود و یا فقدان نیازمندیهای خانوادگی ، اجتماعی و دسترسی در جوامع تعریف کرده اند.