سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علی نظری – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
علیرضا عسکری – معاون بهره برداری
سعید ارجمندنیا تبریز – کارشناس نگهداری و تعمیرات

چکیده:

نگهداری و تعمیرات در صنعت آب و فاضلاب تاکنون به گونه ای است که عمد تًا پس از حوادث و اتفاقات بوده و نمی توان آنرا مناسب ترین و اقتصادی ترین شیوه برای راهبری تاسیسات نامید زیرا حوادث و اتفاقات در تاسیسات غالبًا غافلگیر کننده و نابهنگام است و اتلاف وقت و هزینه گزاف را به دنبال دارد ، بنابراین حفاظت و بهره برداری اصولی از سرمایه های سنگین در صنعت آب و فاضلاب نیازمند برنامه های نگهداری و تعمیرات با تکیه بر شیوه های علمی و استفاده از نرم افزار امکان پذیر می باشد که کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات شامل هز ینه های دستمزد ،قطعات مصرفی و کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و پیامد آن افزایش آماده به کاری تاسیسات و کاهش هزینه های استهلاک و استفاده حداکثر از سرمایه موجود و درنتیجه بهره وری را بدنبال دارد.