سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد شوکت نقده – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسین مشاور پویاب، تهران
یوسف معصوم زادگان – سرناظر پروژ ههای سد حسنلو، مهندسین مشاور پویاب، تهران
وحید لعل شهسوار – کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت ساختمانی آتورپات، ارومیه
جمال احمدآلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

با توجه به نوپا بودن پروژه های شبکه توزیع آبیاری تحت فشار در کشور و عدم وجود تجربه کافی در زمینه طراحی، اجرا و بهره برداری توسط طراحان ، مجریان و بهره برداران ، ضروری به نظر می رسد که تمهیداتی در این رابطه اندیشیده شود . لذا، مقاله حاضر با تکیه بر آموخته ها و تجربیات بدست آمده در زمان اجرا و بهره برداری ۵۹۳۵ هکتار از اراضی شبکه توزیع آ بیاری تحت فشار دشت حسنلوی نقده واقع در استان آذربایجا ن غربی تدوین شده است . تجربیات موجو نشان می دهد بهتر است قبل از اتمام کامل پروژه و به بهره برداری رس یدن کل پروژه ، شرکت بهره بردار مشخص شده تا نگهدار ی پروژه به هنگام شده و در صورت وارد شدن هرگونه آسیب به پ روژه، در اسرع وقت مرمت و از تخریب بیشتر آن جلوگیری گردد.