مقاله تجارب سالمندان تهراني در زمينه اوقات فراغت و تفريحات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۶۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تجارب سالمندان تهراني در زمينه اوقات فراغت و تفريحات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله اوقات فراغت
مقاله تحقيق کيفي
مقاله تحليل محتوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه با هدف تبيين مضامين الگوهاي مختلف تفريح و گذران اوقات فراغت سالمندان تهراني طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: براي دستيابي به اين هدف، با ۱۷ سالمند در دامنه سني ۸۶-۶۵ سال در سال ۱۳۸۸ در تهران مصاحبه نيمه ساختار يافته انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل محتوي کيفي (کانونشنال) صورت پذيرفت.
يافته ها: در اين پژوهش، پنج مضمون اصلي از ديدگاه مشارکت کنندگان به دست آمد. اين مضمون ها عبارت بودند از: (۱) فعاليت هاي رايج اوقات فراغت در سالمندي، (۲) موانع استفاده از اوقات فراغت، (۳) نقش خانواده در اوقات فراغت سالمند، (۴) تاثير گردش بر زندگي سالمند، (۵) راهکارهاي بهبود نحوه گذران اوقات فراغت سالمند. براي هر يک از اين مضامين چند زير مضمون مشخص شد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه، با توجه به تجربيات مشارکت کنندگان از مفهوم مورد مطالعه، نشان داد که سالمندان از الگوي اوقات فراغت رضايت بخش برخوردار نيستند.