سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اردکانیان – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
روح الله سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آبی که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می گـردد آب مجـازی ذخیـره شـده در کـالا نامیـده می شود . تجارت جهانی کالاها یک جریان بین المللی از آب مجازی را بوجـود مـی آورد . کشـورهای کـم آب می توانند با واردات محصولات آب بر ، نظیر مواد غذایی ، آبی را که برای تولیـد آن نیـاز اسـت را در بخشـهای دیگر مصرف کنند . این تجارت با در نظر گرفتن مزیت نسبی کشورهای صادرکننده در تولید محصـولات غـذایی صورت می گیر د از اینرو کشوری به صادرات مواد غذایی می پردازد که از نظر منـابع و عوامـل تولیـد شـرایط بهتری در تولید محصولا ت نسبت به کشورهای وارد کننده داشته باشـد . واردات آب مجـازی بخشـهای مختلـف اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و با امنیت غذایی آن ارتباط مستقیم دارد . مطالعـات
زیادی در این زمینه به منظور تحریک سیاستهای کلان کشورها به سمت توسعه تجارت آب مجـازی انجـ ام شـده است هدف از ارائه این مقاله معرفی و طبقه بندی مباحث مطرح شده در این زمینه است . همچنین با اشـاره ای به ضرورتها و کاربرد این تجارت در ایران به معرفی برخی از نیازمندیهای مطالعاتی در کشور پرداخته شده است .