سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد جعفری – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
قاسم زارعی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده:

ایران بر اساس تقسیم بندی اقلیمی دریک ناحیه خشک و نیمه خشکواقع شده ، بطوریکه میزان بارندگی آن کمتر از یک سوم و نیز تبخیر آن در حدود سه برابر میانگین جهانی است. جهت نیل به خود کفایی غذایی فشار بر منابع آب بشدت افزایش یبافته و سیمای کشاورزی کشور، چهره ناپایداری به خود گرفته است. در سالهای اخیر تجارت آب مجاری بعنوان راهکاری جدید جهت مقابله با بحران آب و کم آبی مورد توجه مجامع علمی جهان قرار گرفته است. بررسی الگوی تجارت خارجی محصولات کشاورزی کشور نشان می دهد که عمده واردات مواد غذایی، شامل غلات، شکر و دانه های روغنی استدر حالی که ترکیب صادرات را عمدتا محصولات باغبانی و فرآورده های آن تشکیل میدهند. در این مقاله تراز نتجارت خارجی آب مجازی کشور ارزیابی شده است. با توجه به متوسط عملکرد محصولات کشور، کل آب مصرف شده برای واحد محصول، برای مقدار محصول مبادله شده با خارج، آب مجاری برآورد و سپس تراز تجاری آن تعیین شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجارت مجازی آب افق روشن تری را از توسعه پایدار و مقابله با کم آبی ترسیم می نماید.