سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مصباح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رضا کراچیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
علی ترآبیان – دانشیارگروه مهندسی عمران – محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا

چکیده:

ارزش اقتصادی حاصل از بهره برداری بهینه از ظرفیت پذیرش آلودگی سیستم های منآبع آب و کاهش هزینه های تصفیه بار آلودگی، از مهمترین مسائل مورد توجه در مدیریت کیفی منآبع آب محسوب می شود. مجوز تخلیه، حق مالکیتی قآبل انتقال می باشد که از سوی سازمان مسئول حفاظت محیط زیست در اختیار واحدهای تخلیه کننده بار آلودگی قرار داده می شود. در این مقاله با توجه به جهت جریان یک طرفه آب در رودخانه، از سیستم نسبت تجارت (TRS) برای کنترل منآبع آلاینده و مدیریت کیفی رودخانه استفاده می شود. این سیستم با در نظر گرفتن میزان خودپالایی رودخانه و چگونگی پخش و انتقال آلاینده ها ، نسبت – تجارت بین واحدها را تعیین می نماید. و به کمک یک روش بهینه سازی، الگوی بهینه تجارت را ارائه می دهد. دراین مقاله با توجه به عدم قطعیت های موجود در تخمین توآبع هزینه، از تلفیق رگرسیون فازی و روش TRS، یک مدل جدید برای تجارت مجوز تخلیه آلاینده ها پیشنهاد می شود که با توجه به عدم قطعیت موجود در توآبع هزینه، الگوی تجارت راارائه می دهد کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از آن درمدیریت کیفی رودخانه زرجوب واقع در شهر رشت، ارزیآبی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل پیشنهادی با ارائه سیاست های تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی میزان هزینه های کاهش بار آلودگی را به طور قآبل ملاحظه ای کاهش می دهد.