سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش عمران، گروه راه و ترابر
شهاب حسن پور – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش عمران، گروه راه و ترابر
علی عبدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش عمران، گروه راه و ترابر

چکیده:

توسعه فرودگاهها دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و رفاهی قابل توجهی برای کاربران، مسئولان فرودگاه و در سطح کلان برای توسعه کشور میباشد. این عوامل به صور مختلفی نظیر جذب توریسم، ایجاد فرصتهای شغلی، تأمین حملونقل سریع و ایمن، دسترسی آسان به محصولات، آسودگی بیشتر برای مسافران و حفاظت از محیط زیست، پدیدار میگردند. از آنجایی که فرودگاهها نقش بهسزایی در پیشرفت و توسعه ممالک ایجاد میکنند، لزوم بررسی توسعه اقتصادی، خصوصی سازی، تجاریسازی و مدیریت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق نحوه مدیریت و تجاریسازی فرودگاهها، اثرات توسعه اقتصادی و راهکارهای آن ارائه میگردد. جانمایی صحیح با اعمال همه جوانب این امر، پیشبرد مالکیت فرودگاهها به سمت خصوصیسازی، ایجاد مراکز تجاری، تفریحی و رفاهی در پایانههای فرودگاهی و توسعه شهرهای فرودگاهی از مواردی است که در جهت توسعه اقتصادی فرودگاهها بسیار مؤثر میباشند.