مقاله تجددگرايي، سرمايه اجتماعي و خانواده ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: تجددگرايي، سرمايه اجتماعي و خانواده ايراني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديالكتيكي بودن پديده هاي اجتماعي
مقاله سنت
مقاله مدرنيته و تجدد گرايي
مقاله تحولات خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكربيگي عاليه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده ايراني با چالش هاي بسيار روبروست. تغيير تنش و جايگاه زنان، افز ايش ميزان طلاق، كاهش ميزان ازدواج، تغيير نگاه به نقش همسر، مركزيت تصميم گيري خانواده در جامعه، و … كه به مجموعه اي از نقش هاي متعارض انجاميده است. وضعيت تعارضي حوزه مطالعات در ايران را به طرح فروپاشي خانواده، مضيقه ازدواج و طلاق كشانيده است. توجه به دوام يا فروپاشي خانواده به دليل نفوذ مدرنيته در جامعه ايران، دل نگراني هايي را براي كارشناسان در حو ضه خانواده در ايران بو جود آورده است و مهم تر ين دليل اين دل نگراني، تحولات و دگركونيهاي فراواني است كه به مرور تقريبا در تمامي ابعاد و زواياي ساختي-كاركردي خانواده به و جود آمده است. در اين مقاله كه برگرفته از پايان نامه دكتري مي باشد در حقيقت در پي دستيابي به اين مساله مي باشدكه آيا خانواده ايراني در معرض فروپاشي است يا گذار؟ كداميك در خانواده هاي ايراني مصداق دارد؟ براي پاسخگويي به اين سوال به روش فراتحليل به بررسي اين موضوع در تحقيقات و پژوهش هاي موجود پر داختيم. همچنين قابل ذكر است كه فرض اصلي اين پژوهش كه به نظر مي رسد خانواده هاي ايراني در معرض فروپاشي مي باشند، رد شد و نتايج مطالعات نشان داد كه خانواده هاي ايراني در معرض گذار مي باشند و نه فروپاشي. چارچوب نظري پژو هش از رويكرد ديالكتيكي نظريه پردازان جامعه شناسي استفاده شد. همچنين قابل ذكر است كه در پايان به ارايه راهكارها و راهبردهايي براي گذشت خانواده ايراني از دوران گذار پرداختيم.