مقاله تجديدحيات گرايي و معماري معاصر ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات شهر ايراني اسلامي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تجديدحيات گرايي و معماري معاصر ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري معاصر ايران
مقاله گرايش هاي تجديدحيات گرايانه
مقاله هويت ايراني ـ اسلامي
مقاله تحليل کالبدي – محتوايي
مقاله معماري پس از پيروزي انقلاب اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نژاد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عسکري مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازشناسي گرايش هاي تجديدحيات گرايانه و هويت گرا در معماري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فرصتي را براي بازانديشي در معماري معاصر ايران فراهم مي سازد. مقاله حاضر مي کوشد با رويکردي بي طرفانه و به دور از ارزش داوري، آثار طراحي شده در معماري پس از پيروزي انقلاب اسلامي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. نتيجه پژوهش، استناد به دويست نمونه اوليه، از ميان آثار معماري معاصر ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است که از آن ميان پنجاه نمونه موردي به تفصيل با رويکرد تحليل کالبدي – محتوايي مورد مطالعه قرار گرفته اند. چارچوب نظري پژوهش بر اساس ادبيات تخصصي موضوع ترسيم شده است. بر مبناي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه معماري معاصر ايران، آثار فوق بر اساس پنج پارامتر کلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. اصول انسجام طرح، مفاهيم ساختارهاي فضايي، شکل و فرم بنا، مصالح در بنا، رابطه با محيط پيرامون مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده آن است که گرايش هاي تجديدحيات گرايانه را مي توان يکي از مهم ترين گرايش هاي موجود در معماري معاصر ايران دانست. گرايش به احياي هويت ايراني ـ اسلامي يکي از مهم ترين اهداف اين جريان است که با تاکيد بر شيوه ها و تکنيک هاي مختلف طراحي معماري به اجرا درآمده اند.