سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدرعلی شایانفر – استاد دانشکدة برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعباس صارمی حصاری – کارشناس ارشد دانشکدة برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روش الگوریتم ژنتیک برای حل مسألة تجدید آرایش مورد استفاده قرار گرفته است که مهمترین ویژگی آن توانایی گریز از بهینه های محلی و رسیدن به جواب بهینة مطلق می باشد . با در نظر گرفتن خواص سیستم های توزیع، یک کدگذاری عدد صحیح با طول مناسب ارایه شده است که این کدگذاری باعث شده است تا از یک طرف آرایش های غیر مجاز ( آرایش دارای حلقه یا شین تغذیه نشده ) در طی انجام الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های دیگر کمتر تولید شود و از طرف دیگر به خاطر طولانی نبودن طول رشته ها، سرعت همگرایی بهبود یابد . مشکل تنظیم احتمال وقوع
عملگرهای ژنتیکی نیز با ارایة یک روش تطبیقی مناسب مرتفع شده است .