سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یدوی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

با توجه به استفاده روزافزون از انرژی الکتریکی درفعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، شرایطی ایجاد شده که تصور ز ندگی و دستیابی به رفاه بدون وجود انرژی الکتریکی امکان ناپذیر است . از این روعرضه مداوم و با کیفیت انرژی الکتریکی ، نقش بسیار مهمی درحصول حرکت و پیشرفت دروجوه مختلف اقتصادی واجتماعی دارد . از طرفی حفظ تداوم و افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق مستلزم سرمایه گذا ری برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای کیفیت بهره برداری می باشد . لذا برای دستیابی به این مهم باید به سوی تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق گام برداشت .
استراتژی تجدید ساختارو ایجاد رقابت در صنعت برق موجب افزایش کارآیی ، شناسائی و استفاده از پتانسیلهای [ نهفته در شبکه و بهره برداری بهینه از سیستم قدرت میگردد . [ ۳
اما بایدتوجه داشت دریک سیستم تجدید ساختار شده ، تعیین شاخصهای فنی سیستم ارتباط تنگاتنگی با قوانین بازاربرق داردکه این امرموجب دشواری محاسبه دقیق از ارزیابی سیستم میگردد . بنابراین برای تصمیم گیریهای [ مطمئن ، لازم است تا قوانین بازاربه خوبی شناخته شودوتاثیرمتقابل آن برمسائل فنی موردبررسی قرارگیرد . [ ۱ در این مقاله سعی براین است که به صورت کلی به بررسی تجدید ساختارصنعت برق وارتباط آن با بازاربرق پرداخته شود .