سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محدثه روحانی – دانشگاه آزاداسلامی واحدبابل گروه مهندسی کامپیوتر
انیسه روحانی – دانشگاه آزاداسلامی واحدبجنورد گروه مهندسی برق

چکیده:
افت ولتاژ خاموشیهای متعددعدم تعادل بار وتلفات بالا ازجمله مشکلات اساسی درشبکه های توزیع میباشند تجدید پیکربندی ساده ترین و کم هزینه ترین روشی است که بدون افزودن تجهیزاتی به شبکه اهداف فوق را به طور نسبی تامین می کند منظور ازتجدید آرایش بستن و بازکردن کلیدها درسیستم توزیع قدرت برای تغییر درتوپولوژی شبکه است هدف اصلی برای تجدید ارایش رامیتوان حداقل کردن میزان تلفات دریک شبکه توزیع عنوان کرد دراین مقاله روش تکاملی جدیدی برمبنای الگوریتم ترکیبی Fuzzy-PSO برای حل مسئله تجدید ارایش اورده شده است درادامه مقاله نتایج بدست آمده با استفاده ازروش فوق را باسایر روشهامقایسه شده و نتایج بدست آمده بیانگر قدرت بالای روش مفروض است که با استفاده ازسیستم فازی به تعیین مقادیری مناسب برای C1,C2,W جهت انتخاب کلیدهای مناسب و میزان تلفات کمتر وتعدادجواب بیشتر وهمگرایی سریعتر به الگوریتم PSO کمک نمود