سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ظفری – پژوهشگاه نیرو
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی که گستردهترین بخش سیستم قدرت به شمار می آید، موضوع مهمی در مطالعات این سیستم ها می باشد . آمارها و گزارش ها نشان میدهند که بیش از هفتاد درصد خاموشی مصرفکنندگان، به علت بروز خطا در شبکه های توزیع است . بنابراین بهبود قابلیت اطمینان این شبک هها را می توان از مواردی برشمرد که رضایت مشترکین و کاهش هزینه های ناشی از خاموشی ها را به دنبال دارد . از سوی دیگر، هزینه های لازم جهت فراهم نمودن قابلیت اطمینان صد درصد برای تمامی مشترکین بسیار زیاد بوده و از نظر اقتصادی به صرفه نمیباشد . تجدید پیکربندی ب ه عنوان یکی از قابلیت های اتوماسیون توزیع، می تواند نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان ایفا نماید . به دلیل ابعاد بزرگ و پیچیدگی این سیستمها، استفاده از روش های یکایک شماری کامل و یا روشهای ریاضی در تعیین پیکربندی بهینه، به علت زمان بر بودن آنها مقدور نمی باشد و بنابراین باید از روش های
سریعتری استفاده شود . در این مقاله، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین پیکربندی سیستمهای توزیع بر مبنای شاخص های قابلیت اطمینان استفاده شدهاست . به دلیل اهمیت مسألة تلفات، فرمولی نیز برای در نظر گرفتن این امر در تابع هدف مربوط به شاخصهای قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است . در خاتمه، روند ارائه شده بر روی دو سیستم با تعداد شین های مختلف اجرا و نتایج به دست آمده، ارائه شدهاند .