مقاله تجربه اجراي برنامه درسي ميان رشته اي در ايران: بررسي موردي دوره کارشناسي ارشد آموزش رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۸۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تجربه اجراي برنامه درسي ميان رشته اي در ايران: بررسي موردي دوره کارشناسي ارشد آموزش رياضي
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي درسي
مقاله آموزش عالي
مقاله طراحي ميان رشته اي در آموزش عالي
مقاله اجراي برنامه درسي
مقاله رشته آموزش رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكباز عظيمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه هاي ميان رشتهاي در سال هاي اخير مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان درسي آموزش عالي در ايران قرار گرفته و دوره هاي مختلفي تحت عنوان رشته هاي ميان رشته اي طراحي شده است، که دانشجويان مشغول تحصيل در آنها هستند. ارزيابي از چگونگي اجراي برنامه درسي اين دوره ها مي تواند نشانگر وضعيت، مشکلات، موانع، نقاط قوت و ضعف باشد و پشتوان هاي براي  تجربه هاي آتي برنامه ريزي درسي ميان رشته اي در آموزش عالي محسوب شود.
يکي از دوره هاي ميان رشته اي طراحي شده در سال هاي اخير، کارشناسي ارشد آموزش رياضي است که تلفيقي از علوم پايه و علوم تربيتي محسوب مي شود و در حال توسعه در آموزش عالي مي باشد. بنابراين پژوهش حاضر، به بررسي برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش رياضي مي پردازد. اين پژوهش به روش کيفي انجام شده است. جامعه پژوهش را تمامي فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد آموزش رياضي و نمونه پژوهش را دانش آموختگان دانشگاه هاي شهيد بهشتي، شهيد باهنر کرمان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران و دانشگاه آزاد واحد کرمان تشکيل مي دهند که تا مهر ماه ۱۳۸۷ فارغ التحصيل شده بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه (بازپاسخ و بسته پاسخ)، مشاهده، يادداشت برداري و مصاحبه بود که به شيوه کدگذاري و از طريق مقوله بندي داده ها تحليل شده اند. يافته هاي پژوهش، نمايي از چالش هاي دوره کارشناسي ارشد آموزش رياضي به دست مي دهد که مي تواند چشم اندازي براي سياست گذاران و برنامه ريزان درسي آموزش عالي در راستاي توسعه و بهبود ميان رشته اي ها، به خصوص ميان رشته اي هاي حاصل از تلفيق علوم پايه و علوم تربيتي، محسوب شود.