سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فخرنبوی – مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس
عبدالرسول مظلوم زاده – شورای معاونین شرکت برق منطقه ای فارس
عبدالرسول پیشاهنگ – شورای معاونین شرکت برق منطقه ای فارس
محمدرضا سعیدی نژاد – شورای معاونین شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

مدیریت استراتژیک در بخش عمومی و غیر انتفاعی برخاسته از تغییرات سریع و گسترده در محیط پیرامونی و درونی سازمانها وشرکت های فعال در این بخش می باشد . تغییر و تحول در سراسر تاریخ حیات بشر وجود داشته است اما آنچه دروان اخیر را متمایز می کند، تغییر سریع، گسترده و پیچیده شدن محیط یک سازمان است . شرکت برق منطقه ای فارس به عنوان یک سازمان پیشرو در صنعت برق کشور، به منظور تحقق رسالت خویش با بکارگیری رویکردی تلفیقی، نسبت به تعیین استراتژی ها و تدوین نقشه استراتژی خویش – براساس الگوی کارت امتیازی متوازن -BSC اقدام نموده است . در طی این تجربه که طی ۲۳ جلسه با مدیرعامل و معاونین شرکت به صورت جلسات هم اندیشی طرحریزی گردید، سعی وافر بر آن بود تا ذهن مدیران ارشد سازمان نسبت به تفکر استراتژیک هم سو و حساس گردد . باعنایت به تجارب پیشین این شرکت در برنامه ریزی استراتژیک سعی راهبران این اقدام، طرحریزی عملیاتی استراتژی های شرکت از طریق تدوین نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن برای واحدهای سازمانی بود . در عمل نیز تلفیق مدل برایسون در شناسایی مسایل استراتژیک سازمان و الگوی نقشه استراتژی اقدامات و پروژه های استراتژیک شرکت برای تحقق چشم انداز سازمان انتخاب و طرحریزی گردیدند . در مقاله حاضر مراحل پیاده سازی مدل مربوطه و مهم ترین نتایج بدست آمده در مراحل مختلف آن تشریح شده اند .