سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدابراهیم طالبیان – شرکت مدیریت تولید برق نکا

چکیده:

نیروگاه شه ید سل یمی نکا با داشتن چهار واحد بخار هر یک به قدرت اسم ی ۴۴۰ مگاوات و دو واحد گاز ی هر یک به قدرت ۱۳۷/۶ مگاوات و یک واحد س یکل ترک یبی به قدرت ۱۶۰ مگاوات و دو واحد توربین انبساط ی هر یک به قدرت ۹ مگاوات جمعĤ به قدرت اسم ی ۲۲۰۰ مگا وات از بزرگتر ین نیروگاههای کشور محسوب م ی گردد . تنوع واحدها اعم از بخار و گاز و س یکل ترک یبی و تورب ین انبساط ی بعد مسافت هر کدام از یکدیگر حجم گسترده ا ی از داده ها را اعم از : مقدار لحظه ای پارامترها ی فرا یند تول ید، م یزان بار تول یدی لحظه ا ی واحدها ، کنترل موجود ی قطعات یدکی و … را به صورت غیر متمرکز در بر دارد . کمیتها و مقادیری از فرآیند (Process) که بعنوان داده (Data) در نیروگاه تولی د ی ا اندازه گیری می گردند بایستی ذخیره ، باز یابی و پردازش گردند تا بازخورد مناسب را در بهره برداری و ت عمیرات بهینه نیروگاه داشته باشند، که این امر بدون بکارگ یری س یستم مکان یزه امکان پذ یر نم ی باشد . در این پروژه کلیه کمیات فرآیند نظیر فشار، درجه حرارت، دبی آب، بخار، ارتعاش یاتاقانها، ولتاژ، جریان ژنراتور، ترانس، توان تولیدی و … در واحدهای مختلف نیروگاه اندازه گیری گردیده و مقادیر آنها بر روی شبکه محلی کامپیوتری (LAN) در نقاط مختلف در دسترس می باشند . مدیریت نمودن ا ین صنعت معظم ، کنترل و نظارت بر م یزان تول ید روزانه، تولید بار لحظه ا ی واحدها ، محدود یتهای تول ی د واحدهای نیروگاه، بهره بردار ی به ینه، تحل یل حوادث ، کنترل موجود ی و برنامه ر یزی جهت تام ین بموقع قطعات ی دکی، کاهش هز ینه تعم یرات و نگهدار ی، به ش یوه ها ی سنت ی و دست ی معمول وبا روشها ی مبتن ی بر کاغذ پاسخگوی نیاز بخش تولید نبوده و و این مهم تنها با بکارگیری یک س یستم مکان یزه و تحت شبکه کامپ یوتری در قالب س ی ستم اطلاعات مدیریتMIS میسر می باشد .
لذا مد یریت شرکت در سال ۱۳۷۸ تصم یم به بکارگ یری فن آور ی اطلاعات در ن یروگاه بعنوان اول ین تجربه بکارگ یری سیستم اطلاعات مدیریت در صنعت برق بصورت نیروگاه نمونه Pilot Plant نمود تا ضمن تامین خواسته های شرکت با بهره گ یری از ظرف یتها وپتانس یلهای سخت افزار ی و نرم افزار ی متخصصان داخل ی از فن آوریهای پی شرفته و روز دنی ا در بخش تولید بهره گرفته و با بسیج کلیه متخصصان تجربیات بدست آمده را در صنعت برق کشور تسری بخشد .