سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رامین یوسفی – رئیس گروه استانتدارد و برنامه ریزی سازمان نقشه برداری و دبیر کمیته مت

چکیده:

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال ۱۳۸۱ به منظور نظامند نمودن مشارکت درفعالیت های سازمانISO و لحاظ نمودن مصالح کشور در استانداردهای بین المللی از طریق اظهار نظر در مورد پیش نویس استانداردهای در دست تدوین آن سازمان به نحوی که نظرات کارشناسی کشور که به آن سازمان اعلام می گردد، را لحاظ کرده و نظرات حاصل از اجماع نظر کلیه صاحبنظران را ازگروههای ذیربط و ذینفع گرفته و اقداماتی را دز این زمینه به عمل آورده است. به منظور ساماندهی این امرهمواره ایجاد نظامی منسجم و متناسب با ساختار کمیته های فنی سازمان بین المللی استاندارد مدنظر موسسه بوده است. در این راستا ساختار خاصی شامل دبرخانه ملی ISO متناظر با دبیرخانه ISO در موسسه تشکیل گردید تا در مورد تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی ISO متشکل از افراد صاحبنظر از گروههای ذینفع و ذیربط کشور با ترکیبی متوازن اقدام نماید.فعالیت کمیته های فنی متناظر تحت نظارت دبیرخانه ملی ISO صورت می گیرد.