مقاله تجربه مبتلايان به HIV/AIDS از تعامل با ديگران: يك مطالعه پديدار شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۴ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تجربه مبتلايان به HIV/AIDS از تعامل با ديگران: يك مطالعه پديدار شناسي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديدار شناسي
مقاله تجارب
مقاله تعامل،HIV/AIDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايكتا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محرز مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پديده HIV/AIDS در مناطق مختلف جهان و از جمله ايران در حال گسترش است و آسيب در ابعاد مختلف جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي را سبب مي گردد. آگاهي و درك عميق از آنچه مبتلايان در زندگي با اين پديده و به ويژه در تعامل با ديگران تجربه مي كنند بسيار ضروري است. تحقيق حاضر نيز با هدف درك بهتر و تبيين تجارب مبتلايان از تعامل با ديگران انجام گرفته است.
روش تحقيق: مطالعه حاضر مبتني بر رويكرد كيفي و از نوع پديدار شناسي تفسيري انجام گرفت. بدين منظور ۱۹ فرد مبتلا به
HIV/AIDS مبتني بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از مصاحبه هاي نيمه ساختارمند و يادداشت هاي در عرصه استفاده شد. متن مصاحبه ها ضبط گرديده و پس از پياده سازي به روش ديكلمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شركت كنندگان به طرق مختلف (تزريق هاي آلوده، دريافت فرآورده هاي خوني آلوده، روابط جنسي محافظت نشده و يا به طور نامشخص) به
HIV مبتلا شده بودند. در ۴۷٫۴ درصد آنان تعداد CD4 مساوي يا كمتر از ۲۰۰٫mm3 بود. چهار درونمايه اصلي در اين مطالعه ظهور يافت، كه عبارتند از “پندارها، چتر حمايتي، رفتار متفاوت و واكنش متقابل” كه هر يك را چندين درونمايه فرعي تر شكل مي داد.
نتيجه گيري: تعامل با ديگران براي مبتلايان به طرق متفاوتي (رفتار حمايتي، غير حمايتي و حتي تهديدآميز) درك مي گردد و اغلب بر وضعيت رواني، نوع واكنش ها و ماهيت تعامل متقابل افراد تاثير منفي مي گذارد. ارتقاي سطح دانش، بهبود نگرش ديگران و تقويت رفتار مطلوب در تعامل با اين مددجويان پيشنهاد مي شود.