سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

افسر متعصب دیانی –

چکیده:

آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از اساسی ترین زیر نظام های مدیریت منابع انسانی است و ارتباط آن با سایر زیرنظام های منابع انسانی می تواند تحولات عظیمی را در سازمان ایجاد نماید.به منظور جامعه عمل پوشاندن به اهداف مواد ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور و ماده ۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای سیاست های دولت در چارچوب برنامه پنجم از برنامه های تحول اداری، دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیاز سنجی آموزشی مشاغل وزارت بهداشت را با همکاری ۵ دانشگاه تهیه و جهت بهره برداری در اختیار کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قرار داد تا آنها نیز بتواند نیازسنجی شاغلین خود را به انجام برسانند.همچنین از آنجا که وظیفه تعیین نیازهای آموزشی مشاغل بهداشتی درمانی به عنوان مشاغل تخصصی دستگاه به عهده وزارت متبوع بود، نیاز سنجی آموزشی این مشاغل با همکاری مشاور انجام شد و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید تا به عنوان مرجع برای شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بخش بهداشت و درمان اعم از دولتی و غیردولتی مورد استفاده واقع شود.