سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – کارشناسی ارشد قدرت، مدیر دفتر برنامه ریزی فنی
مجید خانقلی – دانشجوی سال چهارم کارشناسی قدرت

چکیده:

گرمای زیاد هوا، خشکسالی، قطعی نیروگا ه یا خطوط انتقال م یتواند موجب کمبود غیرمترقبه یا آنی تامین برق شود. راه سنتی حل مشکل کمبود تولید، اعمال خاموشی به مشترکین است. ولی خاموشی بیش از یکی دو ساعت، ازنظر اقتصادی و سیاسی، غیرقابل قبول است. راه دیگر، اجرای برنام ههای کاهش سریع مصرف برق، با ترکیبی از اقدامات فنی بهبود بازده انرژی
و تغییر رفتار مشترکین میباشد. در سا لهای اخیر کشورها و مناطق متعددی مانند برزیل، زلاندنو، نروژ، کالیفرنیا و توکیو، چنین برنامه هایی را طی تنها چندروز تا چندماه، اجرانموده؛ ٣تا ٢٠ درصد تقاضای برق را کاهش داد هاند. نکته مهم، کاهش تقاضای برق، بدون خسارات قابل ملاحظه اقتصادی؛ بود هاست. نتایج و سیاس تهای دستیابی به این صرفه جویی به دلیل افزایش
احتمال رخداد این حوادث اهمیت بیشتری یافت هاند: تجدید ساختار و آزادسازی بازاربرق موجب کاهش ظرفی تهای رزرو و حاشی هی امنیت، در کل زنجیره تامین برق و آسی بپذیری بیش از پیش آن گردیده، البته تغییرات شدید آب و هوایی جهان، تاثیر فزایند های بر این معضل داشته است. مشکل مضاعف کشور ما، تعرف ههای ارزان برق و درنتیجه رشد حدود ده درصدی مصرف (بیش از رشد مصرف چین و هند) است و در ای ن مقاله برخی از زمینه های قابل الگوبرداری بررسی می شود.