مقاله تجربيات دانشجويان، مربيان و مسوولين پرستاري بيمارستان از كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تجربيات دانشجويان، مربيان و مسوولين پرستاري بيمارستان از كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش باليني
مقاله پرستاري
مقاله پژوهش كيفي
مقاله موانع كارآموزي در عرصه
مقاله دانشجوي پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيين فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اغلب مطالعات انجام گرفته در مورد آموزش باليني دانشجويان پرستاري به صورت كمي انجام شده است. به منظور بررسي عميق تر آموزش كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري و درك عميق تر تجربيات آنان، اين مطالعه در پي بررسي تجربيات دانشجويان، مربيان و مسوولين پرستاري بيمارستان از كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري انجام گرفته است.
روش ها: در يك مطالعه كيفي، از ۸ دانشجوي پرستاري كه در پايان دوره كارآموزي در عرصه قرار داشتند، چهار پرستار كارشناس مسوول بخش، يك سوپروايزر آموزشي و دو مربي ناظر، مصاحبه نيمه ساختار يافته به عمل آمد و از روش تجزيه و تحليل كيفي (آناليز محتوا) استفاده شد.
نتايج: شش متغير اصلي در مطالعه حاضر به دست آمد كه شامل ضعف آمادگي دانشجويان براي ورود به كارآموزي در عرصه، نامطلوب بودن نحوه ارزشيابي دانشجو، ضعف ارتباط دانشكده و بيمارستان، برنامه ريزي مطلوب شيفت هاي كارآموزي در عرصه، ضعف آموزش باليني و تاثيرات كارورزي بر روند كاري بيمارستان و بيماران بود.
نتيجه گيري: با عنايت به يافته هاي پژوهش، لازم است مسوولين آموزش پرستاري براي رفع مشكلات موجود، بالاخص ضعف ارتباطات دانشكده و بيمارستان، و تبديل بيمارستان هاي آموزشي به فضاهاي مناسب آموزشي به منظور تحقق بيشتر اهداف آموزش باليني دوره پرستاري تلاش بيشتري به كار بندند.