سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ساناز بمبئی چی – دانشجوی دکترای آب و هیدرولیک، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فرد
سیدمحمود حسینی – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی پیامدهای ناشی از شکست سدها از جمله مطالعاتی است که بر روی سدهای ایران صورت می گیرد و یا خواهد گرفت. این موضوع به دلیل قرار گیری بسیاری از سدها در مجاورت مناطق مسکونی و شرایط خاص منطقه از نظر زلزله خیزی می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از قآبلیت مدلسازی شکست سد در نرم افزار HEC-RAS به مدلسازی توسعه شکاف در بدنه سد و نیز با استفاده از مدل یک بعدی جریان غیردائمی و روش حل معادلات تفاضل محدود ضمنی چهارنقطه ای موجود در این نرم افزر به روندیآبی سیلآب حاصل در پایین دست سد پرداخته شود. سد مورد مطالعه سد خاکی بیدواز در ۱۵کیلومتری شمال شرقی شهر اسفراین در خراسان شمالی می باشد. پارامترهای مورد نیاز این مدلسازی شامل پارامترهای هندسی و زمانی توسعه شکاف در سد در حین انهدام از قبیل عرض شکاف، عمق شکاف، زمان انهدام، پارامتر فیزیکی ضریب زبری مانینگ و مشخصات هندسی مسیررودخانه و پارامترهای عددی روش تفاضل محدود می باشند. فرایند مدلسازی مبتنی بر مدلسازی مخزن، معرفی خصوصیات سد و چگونگی انهدام، و هندسه و زبری رودخانۀ مسیر می باشد. از جمله دشواریهای موجود در این تحقیق نحوه مدلسازی مخزن بود، به طوریکه پایداری مدل از نظر عددی به شدت تحت تاثیر قرار می گرفت لذا، مخزن سد به شیوه های مختلف مدلسازی گردید تا حداقل بتوان به یک جوآب پایدار رسید همچنین مدل به شدت نسبت به تغییر پارامترها حساس بود. به گونه ای که در حین انجام تحلیل حساسیت پارامترهای فیزیکی مدل ناپایدار می شد و برای رفع ناپایداری آن نیاز به تغییر پارامترهای عددی بود. نتایج و تجربیات اختصاصی حاصل از این مطالعه می تواند مورد استفاده متخصصینی که در امر مدلسازی این پدیده ها کار می کنند، قرار گیرد.