سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – دانشجوی دکتری عمران -آب، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از یک سو نگرانی مردم ساکن کره زمین مخصوصا کشورهای واقع در مناطق خشک از جمله کشور در دهه‌های اخیر و در شروع قرن جدید ما مساله آب می باشد که از نقطه نظر کمی و کیفی نیاز آنها را تامین نمی‌سازد. از طرفی با افزایش آگاهی ها و حساسیت های عمومی در مورد محیط زیست مانند حفظ طبیعت، حفظ کیفیت آب، تفریح و بحث توسعه پایدار در زمینه منابع آبی که به نگاه همه جانبه به احداث سدها و فواید و ضررهای آن تاکید دارد، به نظر می رسد که باید موازنه ای بین اهداف قبلی و شرایط زیست محیطی برقرار کرد. لذا نگرش جامع به کیفیت آب در کنار کمیت آن الزامی گشته است. در مباحث کنترل کیفی منابع آب یکی از پارامترهای مهم که بر سایر متغیرهای و پارامترهای کیفی آب موثر است، وضعیت و پارامترها دمای آب می باشد که کنترل کننده بسیاری از فرآیندهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی در مخزن است. هدف این تحقیق بررسی اثر پدیده لایه بندی حرارتی در مخزن سد بر کیفیت آب داخل مخزن و خروجی از آن می باشد. در این مقاله برای نشان دادن ضرورت جامع نگری در مدیریت صحیح منابع آب ضمن بررسی مطالعات کتابخانه ای در خصوص تعدادی از سدهای موجودو در دست مطالعه به تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه لایه بندی حرارتی آنهاپرداخته شده است.