سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیررحیم خوش برخورد – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، پروژه سد و نیروگاه کارون ۳، شرکت توسعه منابع آ

چکیده:

کشورهای در حال رشد برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش مجبورند برنامه های عمرانی عظیمی همچون پروژه های سدسازی را به اجرا در آورند، که این باری سنگین بر دوش منابع مالی و سایر منابع آنها خواهد گذاشت، به همین علت بررسی مجچدد اقدامات احتالی بمنظور کاستن از هزینه های اجرایی و کاهش زمان ساخت ضروری می باشد. بحث مهندسی ارزش مدتی است که در برخی از طرح های سد سازی کور از جلمه طرح سد و نیروگاه کارون سه به جدیت دنبال می گردد. پروژه بررسی مجدد سیستم نگهداری سنگ حوضچهاستغراق سد کارون سه یکی از پروژه هایی است که طی مطالعه مهندسی ارزش، منجر به کاهش هزینه ها در بخش سیستم نگهداری سنگ گردیده است و دارای بازده مهندسی ارزش ۱۳۶ به ۱ می باشد. همچنین در اسفند ماه ۱۳۷۸ کارگاه مهندسی ارزش با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و متخصصین ژئوتکنیک وحفاری و تزریق در محل سد برگزار گردیده که دستاوردهایی چند به دنبال داشته است. بررسی امکان کاهش حجم عملیات حفاری و تزریق قبل از آبگیری، بررسی امکان افزایش کیفیت عملیات و نیز افزایش راندمان دستگاه ها و کاهش مزان عملیات از جمله اهداف تشکیل کارگاه مهندسی ارزش بوده است.