مقاله تجريه عليت عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي اميد بخش عدس در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تجريه عليت عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي اميد بخش عدس در شرايط ديم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدس
مقاله تجزيه عليت
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله ديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي چاخرچمن شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط بين عملکرد دانه با اجزاي عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي و تعيين مهم ترين صفات موثر بر عملکرد دانه ۱۱ رقم و لاين اميد بخش و يک ژنوتيپ از توده محلي اردبيل آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار تحت شرايط ديم در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس، تنوع ژنوتيپ هاي مورد مطالعه را از نظر تمام صفات مورد مطالعه نشان داد. مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي نشان داد که ژنوتيپ هاي ILL 8095،ILL 9893  و ILL 6031 بيشترين ميزان عملکرد دانه را داشتند. نتايج تجزيه عليت صفات نشان داد که صفات تعداد نيام پر در بوته و وزن يک صد دانه به ترتيب با اثر مستقيم ۲٫۰۵۵ و ۱٫۱۸۲ مهم ترين اجزي موثر بر عملکرد دانه مي باشند. اثر مستقيم مثبت شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک بر روي عملکرد دانه ناچيز بود و بيشترين اثرات غير مستقيم مثبت اين صفات بر عملکرد دانه از طريق تعداد نيام پر و وزن يک صد دانه بود. اثر مستقيم تعداد کل نيام در بوته، تعداد شاخه هاي جانبي در بوته و تعداد روز تا رسيدگي بر روي عملکرد منفي بود. نتايج حاصل از اين بررسي حاکي از آن است که خصوصياتي مانند تعداد نيام پر، وزن صد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در نيام، زود گل دهي و محتواي نسبي آب برگ ها را مي توان به عنوان شاخص هايي براي انتخاب در جهت بهبود عملکرد دانه عدس در شرايط ديم معرفي نمود.