مقاله تجزيه ارتباطي بين صفات زراعي مهم و نشانگرهاي رتروترانسپوزوني SSAP در نمونه هاي گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تجزيه ارتباطي بين صفات زراعي مهم و نشانگرهاي رتروترانسپوزوني SSAP در نمونه هاي گندم دوروم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله تجزيه ارتباطي
مقاله رگرسيون
مقاله SSAP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي منفرد سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط بين صفات زراعي و نشانگرهاي ملكولي با استفاده از ۶ صفت زراعي و ۷۴ نشانگر ملكولي حاصل از ۱۰ جفت آغازگر SSAP روي ۸۷ ژنوتيپ بومي و ۲۱ رقم زراعي گندم دوروم مطالعه شد. PIC بين (TagerminaM+ACA) 0.18 تا (Thv19M+ACA) 0.41 و MI بين (Tagermina M+ACA) 0.55 تا (Thv19M+ACA) 3.7 متغير بود. با استفاده از روش رگرسيون چندگانه (گام به گام) ارتباط بين هر كدام از ۶ صفت زراعي و ۷۴ نشانگر چندشكل مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت ۳۲ نشانگر SSAP رابطه معني داري با حد اقل يكي از ۶ صفت زراعي داشتند كه مي توان از آنها در اصلاح وابسته به نشانگر بهره گرفت.