مقاله تجزيه ارتباط براي صفات مورفولوژيک در بادام زميني (.Arachis hypogea L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۱۰ تا ۵۱۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه ارتباط براي صفات مورفولوژيک در بادام زميني (.Arachis hypogea L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني
مقاله تجزيه ارتباط
مقاله صفات مورفولوژيک و نشانگرهاي ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مندولكاني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نشانگرهاي مرتبط با صفات وضعيت شبكه ‌بندي غلاف ‌ها، وضعيت شكم در غلاف ها، طول غلاف، عرض غلاف، تعداد دانه در غلاف،‌ نسبت وزن دانه به وزن غلاف، وزن دانه، طول دانه، عرض دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن غلاف در بوته و وزن دانه در بوته در ژرم پلاسم بادام زميني ايران، از نشانگرهاي ريزماهواره استفاده شد. ۱۳ جفت آغازگر مورد استفاده، ۸۰ الل در ۶۸ ژنوتيپ بادام زميني توليد کرد. ميانگين تعداد الل ها ۶٫۱۵ الل براي هر مكان ريزماهواره بود. ميانگين ميزان اطلاعات چندشكل براي جايگاه ها ۰٫۸۰ و از ۰٫۴۷ (نشانگر (pPGPseq-2C11 تا ۰٫۹۵ (نشانگر PM183) متغير بود. براي شناسايي نشانگرهاي مثبت مرتبط با صفات مورفولوژيک مورد مطالعه، تجزيه رگرسيون گام به گام بين داده هاي مولکولي به عنوان متغيرهاي مستقل و صفات مورفولوژيک به عنوان متغيرهاي وابسته انجام گرفت. نشانگرهاي مرتبط با تعداد دانه در بوته و وزن غلاف در بوته يكسان بودند. جايگاه هاي Ah4-4، Lec و PM210 با هر دو صفت طول و عرض دانه مرتبط بودند. بيشترين تغييرات مربوط به صفت طول دانه (۸۸ درصد) توسط نشانگرهاي Ah4-4، A4-26، Lec، PM3، PM36، PM50، PM183، PM210، pPGPseq-2D12B و Ah51 تبيين شدند، در حاليكه سه مكان Ah4-4، Lec و PM210 فقط ۲۶ درصد از تغييرات مربوط به صفت عرض دانه را تبيين كردند. با توجه به اينكه همه مكان هاي مورد مطالعه بجز pPGPseq-2C11 روي صفات مورد مطالعه موثر بودند، بنابراين احتمال دارد بتوان از اين مكان ها همراه با اطلاعات مربوط به صفات مورفولوژيک در اصلاح بادام زميني براي شناسايي والدين مناسب براي تهيه جمعيت هاي در حال تفرق و توليد ارقام هيبريد استفاده كرد.