مقاله تجزيه اسانس و بررسي اثر ضد باکتريايي گياه مرزه (.Satureja bachtiarica (Bunge در استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه اسانس و بررسي اثر ضد باکتريايي گياه مرزه (.Satureja bachtiarica (Bunge در استان اردبيل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن اسانسي
مقاله مرزه (Satureja bachtiarica)
مقاله اثر ضدميكروبي
مقاله استان اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Satureja با نام فارسي مرزه، در ايران ۱۵ گونه گياه علفي يك ساله و چند ساله دارد كه ۹ گونه از آنها انحصاري هستند. در اين پژوهش سر شاخه هاي هوايي و گلدار گياه S. bachtiarica Bunge. در مرحله گلدهي از استان اردبيل جمع آوري گرديد و پس از خشك شدن در محيط آزمايشگاه، به روش تقطير با آب مورد اسانس گيري قرار گرفت. تركيب هاي تشكيل دهنده اسانس ها با استفاده از كروماتوگرافي گازي تجزيه اي و گاز كروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) و محاسبه انديس هاي بازداري، مورد شناسايي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مهمترين ترکيب هاي گياه شامل کارواکرول (۲۶٫۴ درصد)، تيمول (۲۰٫۶ درصد)، لينالول (۱۴٫۱۹ درصد)، آلفا- ترپينن (۵٫۹۴ درصد)، ميرسن (۳٫۵۶ درصد) و گاما- ترپينن (۲٫۳ درصد) مي باشد. با توجه به خواص ضدميكروبي تركيب هاي فنلي تيمول و كارواكرول، اثرات ضدميكروبي اسانس با روش ديسک ديفيوژن عليه چهار باكتري گرم مثبت  Micrococcus loteus،Bacillus cereus،Bacillus subtilis  و Staphylococcus areous و سه باكتري گرم منفيKellebsiella oxytoca, Kellebsiella pneumonia  و Pseudomonas aeroginosa بررسي شد. نتايج نشان داد كه اسانس گياه مورد مطالعه داراي اثر ضدباکتريايي با درجات متفاوت عليه سويه هاي باکتري مي باشد. ضمنا باکتري Pseudomonas aeroginosa به عنوان حساس ترين سويه و Bacillus subtiliss به عنوان مقاوم ترين سويه نسبت به اسانس و آنتي بيوتيک هاي بکار رفته شناخته شد.