مقاله تجزيه انتشار دي اکسيدکربن ناشي از مصرف انرژي به بخش هاي اقتصادي ايران، يک تحليل تجزيه شاخص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۴۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه انتشار دي اکسيدکربن ناشي از مصرف انرژي به بخش هاي اقتصادي ايران، يک تحليل تجزيه شاخص
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنيک تجزيه شاخص
مقاله انتشار CO2
مقاله مصرف انرژي
مقاله شدت انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: براتي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، تحليل عواملي است که تغيير در سطح و شدت انتشار CO2 ناشي از مصرف انرژي را تحت تاثير قرار مي دهند. براي بررسي چهار عامل اثرگذار بر انتشار  CO2 يعني، فعاليت اقتصادي، تغييرات ساختاري، ضريب انتشارِ CO2 و شدت انرژي، از تحليلِ تجزيه شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت ميزان اين اثرگذاري ها در هر يک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگي- عمومي- تجاري، صنعت، حمل و نقل، کشاورزي و ديگر بخش ها)، تفکيک شده است. دوره زماني مورد مطالعه ۱۳۷۶- ۱۳۸۶ مي باشد. نتايج نشان مي دهند که رشد اقتصادي بزرگ ترين اثر مثبت را بر تغييرات انتشار  CO2 در تمام بخش هاي مورد بررسي، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغييرات ساختاري در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزايش انتشار  CO2 داشته است. شدت انرژي اثري نسبتا بزرگ بر تغيير انتشار CO2 در بخش خانگي- عمومي داشته است، درحالي که اثر آن در چهار بخش ديگر کوچک و گاه حتي منفي بوده است. اثر تغيير در ضريب انتشار CO2 نيز به جز در ديگر بخش ها (نيروگاهي، پالايشگاهي و …) در چهار بخش ديگر اقتصادي، کوچک بوده است. تجزيه شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود ۸۲ درصد از تغيير در شدت انتشار CO2 در اثر تغييرات ساختاري بوده است.