مقاله تجزيه به عامل‎ هاي عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي صفات موثر بر مقاومت به خشکي در عدس (Lens culinaris Medik) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه به عامل‎ هاي عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي صفات موثر بر مقاومت به خشکي در عدس (Lens culinaris Medik)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدس
مقاله مقاومت به خشکي
مقاله تجزيه به عاملها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 روش تجزيه به عاملها يکي از روشهاي آماري چند متغيره است که در آن ميتوان تعداد زيادي از متغيرهاي همبسته را به تعداد کمتري عامل اصلي کاهش داد. به منظور تعيين چگونگي تاثير صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه برميزان مقاومت آن به خشکي، آزمايشي روي ۲۰ ژنوتيپ عدس در سال ۱۳۸۳ در قالب طرح کرتهاي خرد شده انجام گرفت. تجزيه به عاملها بر اساس ميانگين داده هاي حاصل از دو محيط تنش و بدون تنش خشکي، توانست ۱۸ متغير را در۴ عامل استخراج شده توزيع نمايد. براي سهولت تفسير نتايج، تنها آن دسته از ضرايب عاملي که بزرگتر از 0.38بودند بدون توجه به علامت آنها معني دار در نظر گرفته شدند. عامل اول ۲۰٫۲۸ درصد از کل تغييرات را به خود اختصاص داد. بزرگترين ضرايب عاملي آن مربوط به صفات وزن خشک گياه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح برگ و تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهي بود. تمام متغيرها در اين عامل داراي ضرايب عاملي با علامت مثبت بودند. عامل دوم ۱۵٫۶۱ درصد از کل تغييرات را به خود اختصاص داد. براي اين عامل صفات ارتفاع گياه در زمان گلدهي، ارتفاع گياه قبل از گلدهي، ارتفاع گياه در زمان برداشت، عرض بوته و تعداد شاخه فرعي اوليه داراي ضرايب عاملي بالا بودند بطوريکه دو متغير داراي ضريب عاملي مثبت و سه متغير ديگر داراي ضريب منفي بودند. همبستگي منفي و معني دار بين ارتفاع گياه در هر سه زمان رشدي (قبل ازگلدهي، موقع گلدهي و موقع برداشت) با عرض بوته و تعداد شاخه هاي فرعي اوليه و همبستگي مثبت و معني دار بين صفات عرض بوته و تعداد شاخه هاي فرعي اوليه با يکديگر مشاهده گرديد. عامل سوم ۱۴٫۰۳ درصد از کل تغييرات را توجيه نمود که در اين عامل صفات شاخص برداشت، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، محتواي نسبي آب برگ، تعداد دانه در بوته بترتيب داراي ضرايب عاملي ۰٫۷۵۸، ۰٫۶۵۵، ۰٫۶۱۴، ۰٫۶۰۸و ۰٫۵۸۶ بودند. در اين عامل نيز تمام متغيرها داراي ضرايب عاملي با علامت مثبت بوده و تمام صفاتي که براي تشکيل عامل۳ با همديگر جمع شده اند همگي داراي ضرايب همبستگي ساده مثبت و معني دار بودند. عامل چهارم ۶۶/۱۰ درصد از کل تغييرات صفات را تبئين نمود که شامل صفات عملکرد بيولوژيک، دماي برگ و وزن ۱۰۰ دانه بود. جدول همبستگي ساده صفات، وجود رابطه منفي و معني دار بين دماي برگ و عملکرد دانه و رابطه مثبت و معني دار وزن صد دانه با عملکرد دانه را نشان داد.