مقاله تجزيه بيولوژيكي نفت خام به وسيله دوسويه Mycobacterium جدا شده از خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه بيولوژيكي نفت خام به وسيله دوسويه Mycobacterium جدا شده از خليج فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفت خام
مقاله باكتري نفت خوار
مقاله خليج فارس
مقاله تجزيه بيولوژيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني سوركي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان مصرف نفت خام به وسيله دو سويه باكتريايي نفت خوار توليد كننده بيوسورفاكتانت PG01 و PG02، جداشده از رسوبات خليج فارس، در غلظت هاي مختلف ازت و فسفات معدني و دماهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تعيين غلظت هاي بهينه ازت و فسفات و دماي بهينه تجزيه نفت خام، باكتري ها درمحيط پايه معدني كه به آن به عنوان تنها منبع كربن و انرژي، نفت خام به ميزان ۱۰ گرم در ليتراضافه شده بود، و با غلظت هاي مختلف كلريد آمونيوم (منبع ازت) و دي- سديم فسفات (منبع فسفات) كشت داده شدند. ميزان پروتئين كل توليد شده، به عنوان شاخص مصرف نفت، نشان داد كه حداقل غلظت هاي بهينه ازت و فسفات براي تجزيه يك گرم نفت خام توسط سويه PG01 به ترتيب معادل ۰٫۱۴۶ گرم كلريد آمونيوم و ۰٫۰۲۴ گرم دي- سديم فسفات و براي سويه PG02 معادل ۰٫۱۹۵ گرم كلريد آمونيوم و ۰٫۰۲۴ گرم دي- سديم فسفات بود. دماي بهينه براي هر دو سويه ۳۵ درجه سانتيگراد بود. تس وزن سنجي نشان داد كه اجزاي اشباع شده، آروماتيك، رزين و آسفالتن نفت خام مورد استفاده به ترتيب ۷۰٫۹۰، ۲۲٫۳۱، ۳٫۹۹ و ۲٫۸۰ درصد را تشكيل مي دهند، و مقادير باقيمانده اين اجزاي پس از رشد ۵ روزه باكتري PG01، به ترتيب ۱۲٫۵۶، ۱۰٫۷۱، ۳٫۰۳ و ۲٫۸۹ درصد و در مورد باكتري PG02، به ترتيب ۴٫۷۰، ۶٫۳۲، ۲٫۰۹ و ۲٫۹۵ درصد بود. زماني كه مخلوط دو باكتري همزمان تلقيح شدند اين مقادير به ترتيب ۲٫۳۲، ۴٫۹۷، ۱۳٫۲ و ۲٫۹۷ به دست آمد. سويه هاي PG01، PG02 و مخلوط اين دو باكتري، طي اين دوره ۵ روزه در مجموع به ترتيب ۷۰٫۸۱، ۸۳٫۹۴ و ۸۷٫۶۱ درصد نفت خام موجود را مينراليزه كردند. نتايج تست هاي مرفولوژي، فيزيولوژي و تعيين درصد مولي گوانين + سيتوزين DNA نشان داد كه هر دو سويه بيشترين شباهت را به گونه Mycobacterium obuense دارا هستند.