مقاله تجزيه ترکيبات آروماتيک موجود در نفت خام توسط ميکروارگانيسم هاي جدا شده از محيط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۸ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه ترکيبات آروماتيک موجود در نفت خام توسط ميکروارگانيسم هاي جدا شده از محيط
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيبات آروماتيک
مقاله نفت خام
مقاله تجزيه بيولوژيکي
مقاله سودوموناس آيروژنوزا
مقاله کشت خالص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي هاي نفتي يکي از معضلات مهم در سرتاسر دنيا مي باشد که محققين زيادي به بررسي روش هاي مختلف حذف آن پرداخته اند. در اين ميان روش هاي بيولوژيکي توسط محققين بيش از ساير روش ها مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر يافتن ميکروارگانيسمي از محيط هاي آلوده به ترکيبات نفتي بود که قادر به تجزيه بخش آروماتيک نفت خام باشد.
روش بررسي: براي يافتن اين گونه ميکروارگانيسم ها از نقاطي که براي مدت ها به ترکيبات نفتي آلوده بودند، نمونه برداري شد. در ادامه، ميکروارگانيسم هاي موجود در نمونه هاي برداشت شده که قادر به ادامه حيات در مجاورت نفت خام به عنوان تنها منبع کربن بودند، جداسازي و در نهايت خالص سازي شدند.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۴ ميکروارگانيسم از نمونه ها جداسازي و خالص سازي گرديد که همگي باکتري بودند. ميکروارگانيسم هاي خالص سازي شده براي تعيين ميزان کارايي شان در تجزيه ترکيبات آروماتيک به کمک روش اسپکتروفتومتري و در نهايت جهت تعيين صحت آزمايش ها به کمک کروماتوگرافي گازي مورد آزمايش قرار گرفتند. در اين ميان باکتري هايي که در اين مطالعه A-3 و A-14 نام گذاري شدند، به ترتيب با ۸۹ و ۸۶ درصد کاهش ترکيبات آروماتيک بيشترين کارايي را در تجزيه ترکيبات آروماتيک موجود در نفت خام دارا بودند. در نهايت با بررسي هاي ميکروبيولوژي باکتري A-14 به عنوان سودوموناس آيروژنوزا شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که امکان تجزيه بيولوژيکي ترکيبات آروماتيک موجود در نفت خام که از سمي ترين ترکيبات آن محسوب مي گردد وجود دارد. همچنين مشخص گرديد که در طبيعت امکان يافت ميکروارگانيسم هايي که توانايي تجزيه ترکيبات نفتي را بدون طي مرحله سازگارسازي داشته باشد، وجود دارد.