مقاله تجزيه حشره کش ديمتوات توسط باکتري Pseudomonas Putida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: تجزيه حشره کش ديمتوات توسط باکتري Pseudomonas Putida
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه بيولوژيکي
مقاله ديمتوات
مقاله مصرف ارگانوفسفات
مقاله ضداستيل کولين استراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: ديمتوات به عنوان ترکيب آلي فسفردار در مبارزه با آفات کشاورزي استفاده مي شود که براي اعصاب انسان سمي است. پسودوموناس هاي حاوي پلاسميدهاي تجزيه کننده ترکيبات فسفردار، راهي مناسب براي پاکسازي محيط زيست معرفي شده اند.
مواد و روش کار: پسودوموناس پيوتيدا از خاک آلوده به اين سموم تفکيک و در محلول معدني غني شده با ديمتوات، شناسايي و به طور مطلوبي کشت شد. مصرف ديمتوات بر اساس مهار (سميت) استيل کولين استراز بدست آمد. پلاسميدهاي تجزيه کننده آنزيم هاي هيدروليتيک به وسيله آکريدين اورنج حذف شدند و از باکتري مقاوم به حساس منتقل شدند.
يافته ها: ديمتوات با غلظت ۰٫۸ گرم در ليتر در محلول معدني به وسيله باکتري به خوبي مصرف شد. رشد باکتري در محيط حاوي ديمتوات دوبرابر بيشتر از فسفات معدني بود. ميزان پروتيين تام توليدي تا ۳۵۷ ميلي گرم بر ليتر افزايش يافت. فعاليت آنزيم استيل کولين استراز توسط ديمتوات در غلظت هاي ۰٫۲ تا ۲ گرم در ليتر به طور خطي کاهش مي يافت اما چنانچه پسودوموناس پوتيدا در محلولي داراي ديمتوات با غلظت دو گرم در ليتر به مدت ۹۶-۴۸ ساعت کشت مي شد اثر مهارکنندگي باقيمانده ديمتوات در آن محلول به ترتيب ۶۳ تا ۹۷ درصد کاهش مي يافت. اين باکتري مقاوم در برابر ديمتوات در اثر آکريدين اورنج، پلاسميدهاي مقاومت را از دست مي داد. پلاسميدهاي مقاومت به باکتري هاي حساس، انتقال يافتند.
بحث و نتيجه گيري: پلاسميدهاي مذکور که آنزيم هاي تجزيه کننده سموم فسفردار را بيان مي کنند، ابزار موثري براي پاکسازي ترکيبات آلي فسفردار (سموم ضداعصاب) محسوب مي شوند و با فن آوري هاي نوين امکان کاربرد در جلوگيري از مضرات ناخواسته ترکيبات آلي فسفردار را دارند.