مقاله تجزيه رشد بهره وري کل عوامل توليد در صنعت ايران با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تجزيه رشد بهره وري کل عوامل توليد در صنعت ايران با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري کل عوامل توليد
مقاله تغيير تکنولوژي
مقاله تابع ترانسلوگ
مقاله صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره وري نقش مهم و موثري در رشد توليد و افزايش رقابت پذيري دارد. از طريق محاسبه و تحليل شاخص هاي بهره وري عوامل توليد مي توان ميزان عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي را در استفاده از منابع توليدي بررسي نمود. در اين مطالعه، منابع رشد بهره وري کل عوامل توليد در صنعت ايران طي دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۰ با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا يک تابع هزينه ترانسلوگ به همراه سيستم معادلات سهم هزينه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده براي دوره زماني مورد مطالعه به روش سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گرديد. سپس با استفاده از نتايج حاصل از تخمين مدل، رشد بهره وري کل عوامل توليد به دو جز تغيير تکنولوژي و صرفه هاي مقياس تجزيه شد. نتايج نشان داد که سهم تغيير تکنولوژي در رشد بهره وري کل، بيشتر از سهم گسترش مقياس توليد بوده است.