مقاله تجزيه سازگاري و پايداري عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي با استفاده از روش الگوي پراكنش ژنوتيپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه سازگاري و پايداري عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي با استفاده از روش الگوي پراكنش ژنوتيپي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت دانه اي
مقاله هيبريدهاي ديررس و متوسط رس
مقاله پايداري عملکرد
مقاله تجزيه الگوي پراکنش ژنوتيپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضويان سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي بررسي اثرمتقابل ژنوتيپ × محيط و تعيين الگوهاي سازگاري عمومي و خصوصي عملكرد هيبريدهاي ذرت دانه اي، از روش امي (تجزيه اثرات اصلي جمع پذير و اثر متقابل ضرب پذير) استفاده شد. در اين تحقيق ۱۲ هيبريد ديررس و متوسط رس ذرت در ۲۴ محيط شامل دو سال و ۱۲ مكان مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش در ۲ سال زراعي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. بر اساس نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس هاي ساده و مركب تفاوت هاي معني داري بين كليه ژنوتيپ ها مشاهده شد. بر اساس تجزيه امي مشخص شد كه اثرات تيمار، مدل، ژنوتيپ، محيط و اثر متقابل ژنوتيپ × محيط بسيار معني ‌دار هستند و چهار مولفه اول در مجموع بيش از ۸۰% از مجموع مربعات اثر متقابل را بيان نمودند. بر مبناي باي پلات اجزا ژنوتيپ، مكان و محيطي اولين مولفه اصلي اثر متقابل و ميانگين‌ هاي عملكرد ژنوتيپ‌ ها، محيط‌ ها و مكانها و همچنين نتايج تجزيه خوشه‌ اي ارزشهاي ژنوتيپي و محيطي نتيجه ‌گيري شد كه Sc 76 با دارا بودن كمترين IPC1 پايدارترين واكنش را دارد. گروه بندي ژنوتيپ ‌ها بر اساس آماره‌ هاي پايداري مدل AMMI4 (SIP4، EV4 و AMGE4) تاييد كننده نتيجه فوق بود، تجزيه الگوي واكنش ژنوتيپي بر اساس دو مولفه اول معني ‌دار مدل، نيز Sc 76 را به عنوان پايدارترين رقم جهت گزينش و يا ورود به برنامه‌ هاي اصلاحي متمايز كرد. لذا بر مبناي نتايج اين پژوهش سينگل كراس هاي ۷۲۵ و ۷۲۶ به ترتيب با عملكردهاي ۹۳٫۱۱ و ۸۴٫۱۱ تن در هكتار و واكنش پايدار در همه‌ محيط‌ ها به عنوان ارقام مناسب پايدار براي توصيه به زارعين و يا ورود به برنامه ‌هاي اصلاحي معرفي مي ‌شوند.