مقاله تجزيه عليت تحت شرايط معمولي و تنش شوري در ژرم پلاسم چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه عليت تحت شرايط معمولي و تنش شوري در ژرم پلاسم چغندرقند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح
مقاله تجزيه عليت
مقاله تنش شوري
مقاله چغندرقند
مقاله ژرم پلاسم
مقاله گلخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان مطهر سيديعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: رنجي ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت رابطه عملکرد ريشه در چغندرقند با صفات ديگر از اهميت خاصي در اصلاح اين محصول برخوردار است. تجزيه عليت يکي از روش هاي بسيار مفيد کاربردي براي تجزيه ضرايب همبستگي ژنتيکي و فنوتييي و پي بردن به اثرات مستقيم و غيرمستقيم به شمار مي رود. در اين تحقيق، روابط بين عملکرد ريشه، اجزاي عملکرد و برخي از صفات مرفولوژيک در چغندرقند مورد مطالعه قرار گرفت. در اين بررسي، تعداد ۲۰ توده اصلاحي در دو شرايط معمولي و تنش شوري در مزرعه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. كشت در شرايط معمولي با استفاده از خاك مزرعه با هدايت الكتريكي ۱٫۱ و اعمال تنش شوري با كاشت در زمين شور با هدايت الکتريکي حدود ۱۲دسي زيمنس بر متر انجام شد. در گلخانه با افزودن نمك طعام، شرايط شوري مشابه فراهم شد. ابتدا همبستگي فنوتيپي بين صفات مطالعه شده با عملکرد ريشه محاسبه شد. سپس با استفاده از روش هاي رگرسيوني، مناسب ترين مدل براي عملکرد ريشه تهيه و در نهايت همبستگي عملکرد ريشه با صفات باقيمانده در مدل با استفاده از روش تجزيه عليت به اثرات مستقيم و غيرمستقيم تفکيک شد. نتايج نشان داد که در شرايط معمولي صفات درصد پوشش سبز و تراکم بوته حدود ۵۶ درصد و در شرايط تنش شوري چهار متغير سديم، پتاسيم، درصد پوشش سبز و تراکم بوته ۸۷ درصد ازتغييرات عملکردريشه را تبيين مي کنند. تجزيه عليت براي صفت عملكردريشه به عنوان متغير تابع در شرايط بدون تنش و تنش شوري نشان داد که در شرايط معمولي، درصد پوشش سبز داراي اثر مستقيم مثبت و قابل توجه (P=0.5534) و در شرايط تنش شوري پتاسيم (P=0.6591) و درصد پوشش سبز (P=0.5919) داراي اثرات مستقيم مثبت و قابل ملاحظه بود. لذا زماني که به نژادگران تعداد زيادي لاين در اختيار داشته باشند، مقدار درصد پوشش سبز و پتاسيم محتوي ريشه راهنماي موثري در گزينش سريع، زود هنگام و موثر مواد ژنتيكي خواهد بود.