مقاله تجزيه عليت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخي ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تجزيه عليت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخي ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله اثر غير مستقيم
مقاله اثر مستقيم
مقاله هم بستگي
مقاله تجزيه عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني حويزه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بمنظور تجزيه و تحليل هم بستگي هاي بين عملکرد دانه، اجزاي عملکرد، طول دوره رشد رويشي و طول دوره پرشدن دانه ۱۰ رقم گندم در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در سال زراعي ۸۹-۱۳۸۸ اجرا گرديد. همبستگي عملکرد دانه در واحد سطح با تعداد پنجه بارور در متر مربع(۰٫۶۱) ، تعداد دانه در سنبله (۰٫۶۹) و طول دوره پر شدن دانه(۰٫۶۶) مثبت و بسيار معني دار بود، همچنين همبستگي عملکرد دانه در واحد سطح با وزن هزار دانه (-۰٫۴۳) و تعداد روز تا سنبله دهي (-۰٫۵۵) منفي و بسيار معني دار بود. در بين صفات مورد مطالعه، تعداد پنجه بارور در متر مربع و تعداد دانه در سنبله بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه نشان دادند (به ترتيب ۰٫۴۰ و۰٫۵۷ ). همچنين طول دوره پر شدن دانه بيشترين اثر مستقيم را بر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه داشت (به ترتيب ۰٫۴۹ و ۰٫۱۳). تعداد دانه در سنبله اثر مستقيم منفي بسيار معنيداري بر وزن هزار دانه داشت (-۰٫۶۵). با توجه به نتايج تجزيه عليت، تعداد پنجه بارور در متر مربع و تعداد دانه در سنبله بيشترين سهم را درتبيين تغييرات عملکرد دانه دارا بودند و با توجه به اثر مستقيم طول دوره پر شدن دانه بر تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و اينکه بيشترين مقدار ماده خشک در گندم در طول اين دوره توليد مي شود، مي توان از اين صفات بعنوان معيار انتخاب در برنامه هاي به نژادي گندم و توليد ارقام پر محصول استفاده نمود.