مقاله تجزيه فتوکاتاليستي فنل با استفاده فرايند UV/TiO2 غني شده با آهن سه ظرفيتي از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۶۹ تا ۳۸۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه فتوکاتاليستي فنل با استفاده فرايند UV/TiO2 غني شده با آهن سه ظرفيتي از محيط هاي آبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه فتوکاتاليستي
مقاله فنل
مقاله دي اکسيد تيتانيوم غني شده با آهن
مقاله محيط آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي برجي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در صنعت و زندگي روزانه، فنل و ترکيبات فنلي به طور وسيعي استفاده مي شود که به دليل پايداري در محيط، قابليت انحلال در آب و مشکلات بهداشتي مورد توجه است. بنابراين بايد نسبت به حذف آنها و جلوگيري از آلودگي آب هاي پذيرنده اقدام نمود. هدف اصلي در اين مطالعه تجزيه فتوکاتاليستي فنل در يک محيط آبي با استفاده از نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم (TiO2) غني شده با آهن (Fe3+) و سنتز شده با روش سل ـ ژل بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مطالعات بنيادي ـ کاربردي است. حجم نمونه مورد بررسي ۱۵۰۰ ميلي ليتر بود. نتايج حاصل با استفاده از آزمون آماري آناليز رگرسيون چندگانه بررسي گرديد. غلظت هاي ۵، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر از فنل ابتدا در مراحل جداگانه تحت تاثير پرتو فرابنفش و دي اکسيد تيتانيوم غني شده با آهن (
TiO2Fe3+) و سپس هر دو به طور همزمان، قرار داده شدند. هم چنين اثر غلظت اوليه فنل، بار Fe3+-TiO2 و تاثير pH در ميزان تجزيه فتوکاتاليستي فنل مطالعه شد. مقادير بررسي شده براي فتوکاتاليست برابر با ۲۵/۰، ۰٫۵ و ۱ گرم در ليتر بود. pH نيز در محدوده اسيدي (۳=pH)، خنثي (۷=pH) و قليايي (۱۱=pH) مطالعه شد. به منظور تعيين تاثير متغيرهاي pH، زمان ماند، بار TiO2Fe3+ غلظت اوليه فنل و UV بر کارايي فرايند از آناليز رگرسيون چندگانه استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان دادند که بالاترين کارايي تجزيه در هر کدام از غلظت هاي مورد بررسي فنل در
pH اسيدي و ميزان۰٫۵ گرم در ليتر TiO2Fe3+ در فرايند Fe3+-TiO2 /UV مي باشد (۶۲٫۴ درصد در غلظت ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر فنل) هم چنين با افزايش غلظت اوليه فنل ميزان تجزيه فتوکاتاليستي کاهش يافت. استفاده از پرتو فرابنفش به تنهايي، در مقايسه با فرايند Fe3+-TiO2 /UV کارايي کم تري در تجزيه فنل به ويژه در غلظت هاي بالاتر آن داشت ( ۳۸٫۶درصد در غلظت ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر فنل). هم چنين ميزان جذب سطحي فنل بر کاتاليست TiO2Fe3+ در تاريکي بسيار ناچيز بود.
نتيجه گيري: نتيجه اين بررسي نشان داد که نانو فتوکاتاليست
TiO2Fe3+ نقش موثري در تجزيه فتوکاتاليستي فنل به ويژه در غلظت هاي بالاتر آن در فرايند Fe3+-TiO2 /UV دارد.