مقاله تجزيه و تحليل آكوستيكي زمان شروع واك در كودكان كاشت حلزون شده و كودكان شنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل آكوستيكي زمان شروع واك در كودكان كاشت حلزون شده و كودكان شنوا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاشت حلزون
مقاله ناشنوا
مقاله آكوستيك
مقاله زمان شروع واك
مقاله واكداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روح پرور رحيمه
جناب آقای / سرکار خانم: بي جن خان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شنوايي نقش مهمي در توليد گفتار و ايجاد تمايز واجي و به ويژه تمايز واکداري ـ بيواکي دارد. متغير زمان شروع واک مهم ترين سرنخ آکوستيکي است که در ايجاد تمايز واکداري ـ بيواکي در همخوان هاي انفجاري نقش دارد. هدف پژوهش حاضر اندازه گيري زمان شروع واک در کودکان کاشت حلزون شده فارسي زبان و مقايسه آن با کودکان شنواي هم زبان است.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي ۲۰ کودک ناشنواي پيش زباني که ۵/۴ سال از کاشت حلزون آنها مي گذشت و ۲۰ کودک با سنين مشابه با شنوايي هنجار مورد بررسي قرار گرفتند. مقدار زمان شروع واک در توليد همخوان هاي انفجاري دهاني در دو گروه ارزيابي و مقايسه شد به علاوه تاثير وضعيت شنوايي، واکداري و جنسيت بر متغير زمان شروع واک سنجيده شد.
يافته ها: در يافته هاي اين پژوهش مشخص شد که ميانگين زمان شروع واک در تمامي دخترهاي کاشت حلزون شده و شنوا، بيشتر از پسرهاي دو گروه است و اين اختلاف در همخوان هاي بيواک به طور معني داري بيشتر از همخوان هاي واکدار است) در هر دو گروه از کودکان، همخوان هاي بيواک در زمره آواهاي داراي پس افت بزرگ قرار داشتند و انفجاري هاي واکدار داراي پس افت کم بودند.
نتيجه گيري: در هر دو گروه از کودکان، واکداري بر زمان شروع واک تاثير معني دار داشت. در رابطه با وضعيت شنوايي، زمان شروع واک در انفجاري هاي بيواک بين دو گروه تفاوت معني دار ايجاد نمي کرد، اما در انفجاري هاي واکدار اين تفاوت و در نتيجه تمايز واکداري، معني دار بود. در انفجاري هاي بيواک نيز در هر دو گروه، زمان شروع واک در دخترها به طور معني داري بيشتر از پسرها بود؛ در حالي که در انفجاري هاي واکدار، زمان شروع واک دخترها و پسرها اختلاف معني داري نداشت.