مقاله تجزيه و تحليل اثر رفاهي تعرفه سنتي (برونزا) و غيرسنتي (درونزا) براي يک کشور کوچک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل اثر رفاهي تعرفه سنتي (برونزا) و غيرسنتي (درونزا) براي يک کشور کوچک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر رفاهي تعرفه براي يک کشور کوچک
مقاله تعرفه برونزا و تعرفه درونزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر رفاهي تعرفه براي يک کشور کوچک در حالت سنتي (برونزا) در مقايسه با تجارت آزاد باعث کاهش رفاه جامعه مي گردد. بطور کلي اثر رفاهي تعرفه شامل دو اثر مبادله اي و اثر درآمدي مي باشد، اثر مبادله اي مثبت بوده و اثر درآمدي منفي است. البته براي يک کشور کوچک که گيرنده قيمت در مبادله جهاني است، اثر مبادله اي صفرخواهد بود. بنابراين رفاه يک کشور کوچک بطور حتم کاهش خواهد يافت. در اين مقاله نشان داده شده است که اثر رفاهي تعرفه در حالت غير سنتي (درونزا) با استفاده از الگوي عوامل ويژه (جونز) و بر اساس تعادل کرنات-نش که از واکنش گروه هاي ذينفع که يک گروه طرفدار وضع تعرفه و گروه ديگر حالت تدافعي در حفظ تجارت آزاد است، در درون سيستم تعيين مي گردد. به عبارت ديگر، بر خلاف حالت سنتي، افزايش نرخ تعرفه بطور يکنواخت رفاه جامعه را کاهش نمي دهد و خوشبينانه در تضاد با تجارت آزاد نخواهد بود.