مقاله تجزيه و تحليل تئوريکي منحني زيست محيطي کوزنتز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل تئوريکي منحني زيست محيطي کوزنتز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله محيط زيست
مقاله مدلهاي استاتيک و ديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداران سيده نونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده است چگونگي بوجود آمدن رابطه u معکوس شکل بين رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي بر مبناي تئوريهاي اقتصاد خرد و شرايط بهينه يابي بررسي شود؛ لذا حالت هاي گوناگون بوجود آمدن رابطهu  معکوس منحني زيست محيطي کوزنتز در چارچوب مدل هاي استاتيک و حالت هاي گوناگون مدل هاي ديناميک با ذکر فروض و شرايط آن توضيح داده شده است. نتيجه نهايي نشان مي دهد تغيير ترجيحات مردم در طي فرآيند رشد اقتصادي عامل اصلي به وجود آمدن منحني زيست محيطي کوزنتز است.