مقاله تجزيه و تحليل حساسيت و بررسي نسبي اهميت عوامل موثر بر دبي اوج در روش شماره منحني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل حساسيت و بررسي نسبي اهميت عوامل موثر بر دبي اوج در روش شماره منحني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل حساسيت
مقاله دبي اوج
مقاله روش شماره منحني
مقاله SCS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش شماره منحني يكي از پركاربردترين روش هاي برآورد رواناب و دبي اوج در حوزه هاي آبخيز است. مي توان گفت كه ارتفاع رواناب و در نتيجه دبي اوج مهمترين خروجي اين مدل به شمار مي روند. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل حساسيت مدل SCS و تعيين واكنش آن نسبت به تغيير در ورودي هاي مدل، اهميت نسبي پنج عامل شماره منحني، زمان تمركز، مساحت حوزه، بارش در دوره بازگشت هاي معين و در نهايت ضريب a بر دبي اوج مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل حساسيت اين مدل با نوشتن برنامه رايانه اي در محيط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتايج نشان داد كه شماره منحني نسبت به ساير عوامل بيش ترين تاثير را بر خروجي مدل يعني دبي اوج در دوره بازگشت هاي متفاوت دارد. هر چند كه مقدار بارش نيز تاثير زيادي بر دبي اوج دارد و شدت اين تاثير با افزايش شماره منحني بيشتر مي شود. همچنين حساسيت مدل در خروجي ها با افزايش دوره بازگشت، بيشتر مي شود. علاوه بر تجزيه و تحليل حساسيت مدل SCS به صورت كلي، برنامه مذكور قابليت اولويت بندي اهميت اين ورودي ها براي شرايط يك حوزه آبخيز خاص را نيز دارد.