مقاله تجزيه و تحليل رابطه وفاداري و عدالت با سلامتي نگرشي كاركنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل رابطه وفاداري و عدالت با سلامتي نگرشي كاركنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وفاداري
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله تعهد عاطفي
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تقويت وفاداري در كنار رعايت اصول عدالت در فضاي سازمان منجر به تقويت سلامتي نگرشي كاركنان كه براي عملكرد كارآمد و موثر ضروري است، مي شود. با توجه به همين مساله در اين پژوهش نقش وفاداري و عدالت بر سلامتي نگرشي كاركنان (در قالب رضايت و تعهد) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي همبستگي است. جامعه آماري پژوهش ۷۰۰ نفر از كاركنان يك سازمان وابسته به وازت نفت در اصفهان بودند كه از بين آنها، ۲۴۶ نفر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. پرسشنامه هاي پژوهش شامل پرسشنامه سه سوالي تقويت و پاداش وفاداري، پرسشنامه ۶ سوالي عدالت توزيعي، پرسشنامه ۶ سوالي عدالت رويه اي، پرسشنامه ۵ سوالي تعهد عاطفي و پرسشنامه ۴ سوالي رضايت شغلي بودند. داده هاي حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و مدل سازي معادله ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: شواهد حاصل از تحليل يافته ها نشان داد كه تقويت و پاداش وفاداري با هر دو بعد عدالت توزيعي و رويه اي (به ترتيب ۷۵۷/۰ و ۶۶/۰) داراي رابطه مثبت قابل توجهي است. اين امر تاييدي بر فرضيه اول پژوهش بود. اما بررسي فرضيه دوم نشان داد كه عدالت توزيعي متغير واسطه اي كامل در رابطه تقويت و پاداش وفاداري با رضايت شغلي است. بررسي فرضيه سوم نيز نشان داد كه عدالت رويه اي واسطه رابطه تقويت و پاداش وفاداري با تعهد عاطفي نيست.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از اين تحقيق گوياي آن است كه براي تقويت سلامت نگرشي در دو حوزه رضايت و تعهد، بايد وفاداري كاركنان به شيوه اي عادلانه و منصفانه پاداش داده شود.